VOTAB följer den nya GDPR lagstiftningen ifrån EU. GDPR är den nya dataskyddsförordningen som ersätter den gamla Svenska PUL. GDPR står för ”General Data Protection Regulation” och PUL stod för Personuppgiftslagen.

Från och med 28 maj 2018 så gäller den nya dataskyddsförordningen GDPR i Sverige för Företag så väl som för föreningar eller små organisationer.

VOTAB har följt de grund principer som gäller för GDPR som listas nedan.

Ändamåls begräsning:

Vi samlar bara in uppgifter för fakturering samt ROT ansökningar och garanti åtagande. Och vi använder inte denna information till något annat syfte.

Uppgiftsminimering:

Vi har bara samlat in de uppgifter som varit relevant för ändmålet.
Vi ser till att ha korrekta uppgifter och uppdateras vid behov.
De som har tillgång till företagets lagrade personuppgifter är de två delägarna samt revisor. Lagring:
Vi ber er att kontakta oss om ni vill att vi raderar eller ändrar era personuppgifter.
När vi samlar in uppgifter om en kund måste vi informera kunden om bland annat följande:

  • Den som är personuppgiftsansvarig i VOTAB är, Erik Gustafsson som nås på 0340-646803
  • De personuppgifter vi behandlar är till exempel namn, personnummer, adress och fastighets beteckning
  • Vi behandlar dessa personuppgifter för att vi ska på ett korrekt sätt skicka fakturor och ansöka om ROT-avdrag.
  • De mottagare som får ta del av uppgifterna är skatteverket.
  • Vi överför inga personuppgifter till tredjeland (land utanför EU/EES).

Vi informerar härmed våra kunder om era rättigheter, ni har bland annat rätt att;

  • få tillgång till era personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få era personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  • få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna
  • lämna in klagomål till Datainspektionen.